Terms and conditions


ALGEMENE VOORWAARDEN IVANA B.V.

Artikel 1: de toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van IVANA B.V., gevestigd aan de Stoeldraaierstraat 1d te (9712 BT) Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02084385, met btw- identificatienummer 8137.33.698.B01, hierna te noemen de gebruiker.

1.2. De gebruiker kan overeenkomsten sluiten met de consument, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De gebruiker kan eveneens overeenkomsten sluiten met de zakelijke afnemer, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en die beschikt over een zakelijk account.

1.3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de zakelijke afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Het door de consument c.q. zakelijke afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van aanbod door de gebruiker waarbij naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepassing van de overige bepalingen onverlet.

1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of in het geval zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de onderstaande voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van de bepalingen.

1.6. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument c.q. zakelijke afnemer beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden kan langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de gebruiker voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien, waar langs elektronische weg van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument c.q. zakelijke afnemer langs elektronische weg of op andere wijze zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2: het aanbod

2.1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten van de gebruiker op de website zijn vrijblijvend.

«systeemdatum»

2.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument c.q. zakelijke afnemer mogelijk te maken. Indien gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen bij het aanbod, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.

2.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument c.q. zakelijke afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder informatie over de prijs van het product, de kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, de wijze van betaling en de wijze van aflevering.

Artikel 3: de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument c.q. zakelijke afnemer van het aanbod.

3.2. In het geval van aanbod langs de elektronische weg en de consument c.q. zakelijke afnemer aanvaardt dit aanbod eveneens langs de elektronische weg, dan bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument c.q. zakelijke afnemer elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. De gebruiker kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument c.q. zakelijke afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5. De gebruiker zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de gebruiker waar de consument met klachten

terecht kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing

  de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

  overeenkomst op afstand;

 4. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

3.6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product.

Artikel 4: reclame

4.1. De consument is verplicht om direct na ontvangst het geleverde tot controle over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks binnen 24 uur schriftelijk aan de gebruiker te worden bevestigd. Overige reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van het product te worden gemeld. Afwijking in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. vallen niet binnen het reclamerecht.

4.2. Reclamering schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5: herroepingsrecht

5.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag

  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De gebruiker mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 6: verplichtingen consument gedurende bedenktijd

6.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is

dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

6.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

6.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de gebruiker hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7: uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

7.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de gebruiker.

7.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. Het product dient in dezelfde staat – zonder enige gebruikssporen – zoals het is ontvangen te worden geretourneerd. Terugzending hoeft niet als de gebruiker heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

7.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

7.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de gebruiker niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de gebruiker aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

7.6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8: verplichtingen van de gebruiker bij herroeping

8.1. Als de gebruiker de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.2. De gebruiker vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de gebruiker in rekening gebracht voor de verzending van het product aan de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument

hem de herroeping meldt. Tenzij de gebruiker aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.3. De gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

8.4. Terugbetaling door de gebruiker geschiedt op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betaling door de consument heeft plaatsgevonden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

8.5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de gebruiker de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9: de prijs

9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de

  dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. 9.5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 2. 9.6.  De verzendkosten voor leveringen binnen Nederland komen voor rekening van de

gebruiker. De verzendkosten voor leveringen naar het buitenland komen voor rekening van de consument.

Artikel 10: nakoming overeenkomst en extra garantie

10.1. De gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Het geleverde product bezit de eigenschappen die de consument c.q. zakelijke afnemer bij normaal gebruik mag verwachten.

10.2. De gebruiker geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen van lid 1. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken zoals genoemd in lid 4.

10.3. De consument c.q. afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten aangeboden fabrieksgarantie. Een door de gebruiker, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden indien de gebruiker is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

10.4. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen zoals weersomstandigheden of schade ontstaan door transport. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

10.5. Als het gebrek goed hersteld kan worden, hoeft de gebruiker het product niet te vervangen.

Artikel 11: levering en uitvoering

11.1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt. Als plaats van levering geldt voor de zakelijke afnemer het adres dat gekoppeld is aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, of ieder ander adres dat de zakelijke afnemer aan de gebruiker heeft kenbaar gemaakt.

11.3. De gebruiker zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument c.q. zakelijke afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument c.q. zakelijke afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft verder recht op een eventuele schadevergoeding.

11.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de gebruiker het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen terugbetalen op het rekeningnummer als waarvan de betaling door de consument heeft plaatsgevonden.

11.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de gebruiker tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: betaling

12.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument c.q. zakelijke afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst op het door de gebruiker opgegeven rekeningnummer.

12.2. De consument c.q. zakelijke afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.

12.3. Indien de consument c.q. zakelijke afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) uit lid 1 voldoet, is deze, nadat hij door de gebruiker is gewezen op de te late betaling en de gebruiker de consument c.q. zakelijke afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente c.q. wettelijke handelsrente verschuldigd en is de gebruiker gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument c.q. zakelijke afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

12.4. De consument c.q. zakelijke afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem verschuldigde.

12.5. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13: eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle door de gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker tot het moment de consument c.q. zakelijke afnemer alle verplichtingen uit de met de gebruiker gesloten overeenkomst is nagekomen, daaronder begrepen betaling van de koopsom en betaling van eventuele verschuldigde toeslagen, renten en belastingen.

13.2. De door de gebruiker geleverde zaken waar een eigendomsvoorbehoud op rust, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

13.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument c.q. zakelijke afnemer verplicht om de gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 14: aansprakelijkheid

13.1. De gebruiker verricht zijn taak op een wijze zoals van hem mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van indirecte schade, behoudens voor zover de schade aan diens grove schuld en/of opzet te wijten is.

14.2. Onder indirecte schade wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies en schade door bedrijfsstagenatie. Aansprakelijk wordt door de gebruiker uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 15: overmacht

15.1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de gebruiker voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

Artikel 16: wijziging voorwaarden

16.1. De gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

16.2. Van toepassing is de versie zoals die reeds gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de gebruiker.

Artikel 17: geschillen

17.1. Op overeenkomsten tussen de gebruiker en de consument c.q. zakelijke afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2. Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.


Exclusive Sample Sale Offer!

You will receive a free Switchy when you purchase a Max Me or Mini Me IVANA Bag!

Don't forget to include one before you check out, the price will be adjusted automatically.

Start shopping

* With a maximum of one free Switchy per order.

X